درخواست شکایت

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات یا کیفیت محصولات  شکایتی داشته و از این مرکز درخواست رسیدگی داشته باشید، شکایت خود را با توجه به رعایت نکات مندرج  ثبت نموده تا به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد.

درخواست شکایت

فرم شکایت