دیگ زودپز تکدست

دیگ زودپز تکدست سایز ۸

بلند بودن دسته‌ی اصلی در دیگ زودپز ”تک‌ دست حاتم” باعث ایجاد تنوع و زیبایی و راحتی بیشتر در جابجایی این دیگ گردیده است. نوع واشر استفاده شده جهت ساخت دیگ زودپز تک‌دست از جنس سیلیکون نسوز بهداشتی غیر قابل تجزیه و مقاوم در برابر حرارت می‌باشد که به خاطر انتخاب کیفیت مرغوب این محصول، به راحتی قابل شسشتو بوده و تغییر رنگ نمی‌دهد. جنس والو و دکمه‌ی سوپاست استفاده شده در این محصول از جنس پلاستیک نسوز می باشد. بلبرینگ و سوپاپ‌های استفاده‌شده از آلیاژ برنج مرغوب تهیه گردیده است.این شرکت از ابتدا رضایت مشتری و کیفیت را اولویت تولیدات خود قرار داده و تا به امروز مورد استقبال بوده است. با استفاده از زودپز های حاتم می توانید مواد غذایی را در کمترین زمان و تحت فشار پخته و آماده نمایید.

دیگ زودپز تکدست سایز ۶

بلند بودن دسته‌ی اصلی در دیگ زودپز ”تک‌ دست حاتم” باعث ایجاد تنوع و زیبایی و راحتی بیشتر در جابجایی این دیگ گردیده است. نوع واشر استفاده شده جهت ساخت دیگ زودپز تک‌دست از جنس سیلیکون نسوز بهداشتی غیر قابل تجزیه و مقاوم در برابر حرارت می‌باشد که به خاطر انتخاب کیفیت مرغوب این محصول، به راحتی قابل شسشتو بوده و تغییر رنگ نمی‌دهد. جنس والو و دکمه‌ی سوپاست استفاده شده در این محصول از جنس پلاستیک نسوز می باشد. بلبرینگ و سوپاپ‌های استفاده‌شده از آلیاژ برنج مرغوب تهیه گردیده است.این شرکت از ابتدا رضایت مشتری و کیفیت را اولویت تولیدات خود قرار داده و تا به امروز مورد استقبال بوده است. با استفاده از زودپز های حاتم می توانید مواد غذایی را در کمترین زمان و تحت فشار پخته و آماده نمایید.

دیگ زودپز تکدست سایز ۲۰

بلند بودن دسته‌ی اصلی در دیگ زودپز ”تک‌ دست حاتم” باعث ایجاد تنوع و زیبایی و راحتی بیشتر در جابجایی این دیگ گردیده است. نوع واشر استفاده شده جهت ساخت دیگ زودپز تک‌دست از جنس سیلیکون نسوز بهداشتی غیر قابل تجزیه و مقاوم در برابر حرارت می‌باشد که به خاطر انتخاب کیفیت مرغوب این محصول، به راحتی قابل شسشتو بوده و تغییر رنگ نمی‌دهد. جنس والو و دکمه‌ی سوپاست استفاده شده در این محصول از جنس پلاستیک نسوز می باشد. بلبرینگ و سوپاپ‌های استفاده‌شده از آلیاژ برنج مرغوب تهیه گردیده است.این شرکت از ابتدا رضایت مشتری و کیفیت را اولویت تولیدات خود قرار داده و تا به امروز مورد استقبال بوده است. با استفاده از زودپز های حاتم می توانید مواد غذایی را در کمترین زمان و تحت فشار پخته و آماده نمایید.

دیگ زودپز تکدست سایز ۱۵

بلند بودن دسته‌ی اصلی در دیگ زودپز ”تک‌ دست حاتم” باعث ایجاد تنوع و زیبایی و راحتی بیشتر در جابجایی این دیگ گردیده است. نوع واشر استفاده شده جهت ساخت دیگ زودپز تک‌دست از جنس سیلیکون نسوز بهداشتی غیر قابل تجزیه و مقاوم در برابر حرارت می‌باشد که به خاطر انتخاب کیفیت مرغوب این محصول، به راحتی قابل شسشتو بوده و تغییر رنگ نمی‌دهد. جنس والو و دکمه‌ی سوپاست استفاده شده در این محصول از جنس پلاستیک نسوز می باشد. بلبرینگ و سوپاپ‌های استفاده‌شده از آلیاژ برنج مرغوب تهیه گردیده است.این شرکت از ابتدا رضایت مشتری و کیفیت را اولویت تولیدات خود قرار داده و تا به امروز مورد استقبال بوده است. با استفاده از زودپز های حاتم می توانید مواد غذایی را در کمترین زمان و تحت فشار پخته و آماده نمایید.

دیگ زودپز تکدست سایز ۱۰

بلند بودن دسته‌ی اصلی در دیگ زودپز ”تک‌ دست حاتم” باعث ایجاد تنوع و زیبایی و راحتی بیشتر در جابجایی این دیگ گردیده است. نوع واشر استفاده شده جهت ساخت دیگ زودپز تک‌دست از جنس سیلیکون نسوز بهداشتی غیر قابل تجزیه و مقاوم در برابر حرارت می‌باشد که به خاطر انتخاب کیفیت مرغوب این محصول، به راحتی قابل شسشتو بوده و تغییر رنگ نمی‌دهد. جنس والو و دکمه‌ی سوپاست استفاده شده در این محصول از جنس پلاستیک نسوز می باشد. بلبرینگ و سوپاپ‌های استفاده‌شده از آلیاژ برنج مرغوب تهیه گردیده است.این شرکت از ابتدا رضایت مشتری و کیفیت را اولویت تولیدات خود قرار داده و تا به امروز مورد استقبال بوده است. با استفاده از زودپز های حاتم می توانید مواد غذایی را در کمترین زمان و تحت فشار پخته و آماده نمایید.